STADGAR 2017

§ 1. Klubbens namn är NIGHTCRUISERS KRISTINEHAMN

§ 2. Klubbens ändamål är att:
 • 1. Lokalt tillvarataga och främja intresset för Amerikanska bilar.
 • 2. Klubben skall hålla kontakt med andra klubbar med samma målsättning.
 • 3. Klubben skall arbeta utan vinstintresse och eventuellt överskott skall användas för klubbens bästa.
 • 4. Klubben skall främja intresset för Amerikanska bilar genom olika aktiviteter såsom
      bilutställningar, cruisingar,fester i klubbhuset etc.
§ 3. Medlemskap kan sökas av alla som delar klubbens intressen.
      För att bli fullvärdig medlem krävs:


 • 1. Aktiv medlem har en 12 månaders prövotid.
 • 2. Efter prövotiden vet den ansökande medlemmen och klubbmedlemmarna
      om personen uppfyller kraven för att få aktivt medlemskap.
 • 3. Uppfyller inte medlemmen detta får den forsätta att vara stödmedlem.
 • 4. Personen kan senare komma med en ny ansökan om aktivt medlemskap.
 • 5. Under prövotiden har man samma rättigheter som inröstade medlemmar utan rösträtt och ej bära rygg tryck.
 • 6. Aktivt medlem ska medverka till att hjälpa till på klubbens aktiviteter och närvara på klubbmöten, om man kan.
§ 4. Varje medlem förbinder sig att betala årsavgift, som fastställes av Årsmötet.

§ 5. Medlemskap upphör om detta gjorts muntlig eller skriftligt till klubben.

§ 6. Medlem kan uteslutas ur klubben på någon av följande grunder:

 • 1. Om årsavgiften ej betalas.
 • 2. Om grovt brott mot klubbens stadgar förekommit.
 • 3. Om klubbens namn utnyttjas i kommersiellt syfte för egen vinning.
§ 7. Ordförande, sekreterare, kassör, och två ledamöter utses för två år i taget.

 • Ordförande, sekreterare och en ledamot väljs första året och kassör och
  en ledamot väljs andra året Styrelsen utses av årsmötet.
 • Årsmötet utser två medlemmar såsom valberedning.
 • Med syfte att framta kandidater till styrelsen.
§ 8. Ändring eller tillägg i stadgar beslutas av årsmötet. Förslag till ändring eller tillägg
      skall skriftligen lämnas avgående styrelse senast 31 december.


§ 9. Årsmötet skall hållas i mars månad. Kallelse till årsmöte skall ske skriftligen
      till varje medlem minst 14 dagar före årsmötet.


      Kristinehamn den 28 februari 2017